Vakantiehuizen, villa's en appartementen wereldwijd - HomeToGo
Begin met zoeken
 base64Hash

Gebruiksvoorwaarden, Juridische informatie, & Privacyverklaring

Legaal

HomeToGo GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeuren Dr. Patrick Andrae, Wolfgang Heigl, Valentin Gruber, en Steffen Schneider.


Pappelallee 78/79

10437 Berlijn 

Duitsland


Geregistreerd bij het lokale handelsregister van het kantongerecht in Berlijn-Charlottenburg, HRB 155381 B 

Btw-nr.: DE293800056


Telefoon: +32 71 96 24 77

E-Mail: [email protected]


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting

Dit platform van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform vinden via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo neemt niet deel aan, of is niet verplicht om deel te nemen aan online geschilbeslechting voor een instelling voor beslechting van consumentengeschillen.

Relevante Informatie onder de Europese Wet inzake digitale diensten (Verordening (EU) 2022/2065), de 'WDD').

De autoriteiten van de EU-lidstaten, de EU-Commissie en de EU-Raad voor Digitale Diensten kunnen contact opnemen met HomeToGo via [email protected] in het Duits of Engels overeenkomstig artikel 11 van de WDD.

Ontvangers van de service kunnen contact opnemen met HomeToGo via [email protected] overeenkomstig artikel 12 van de WDD.

HomeToGo verstrekt een transparantierapport om aan haar verplichtingen uit hoofde van de WDD te voldoen. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de contentmoderatie-activiteiten die we hebben ondernomen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van het rapport. Het rapport kan gedownload worden van onze website.

Volgens artikel 24, lid 2, en overweging 77 van de Digital Services Act zijn online platforms verplicht om "informatie te publiceren over het gemiddelde aantal maandelijkse actieve afnemers van de dienst in de Unie". Voor de meest recente periode hebben we berekend dat ons gemiddelde aantal maandelijkse actieve gebruikers in de Europese Unie ongeveer 5000000 is.

Servicevoorwaarden voor het gebruik van het HomeToGo-Platform

1. Algemeen

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland (‘HomeToGo’) beheert een internet- en marketingplatform voor overnachtingsaccommodaties, vakantiewoningen, met name vakantieappartementen en -huizen, onder verschillende domeinen en als een app (‘Platform’). 

(2) Het Platform toont aanbiedingen van vakantieappartementen, vakantiehuizen en andere overnachtingsaccommodaties (‘Aanbieding(en)’) door derden die samenwerken met HomeToGo (‘Aanbieder(s)’). HomeToGo treedt op als tussenpersoon. Er worden geen reisdiensten of aanverwante diensten aangeboden. 

(3) Via het Platform kunnen eindgebruikers zoeken naar aanbiedingen ('Gasten') en informatie inwinnen of een accommodatie boeken, hetzij na te zijn doorgeleid naar de website van de betreffende Aanbieder dan wel rechtstreeks op het Platform. 

(4) Het gebruik van het Platform is uitsluitend onderworpen aan deze Servicevoorwaarden, en wel de versie die geldt op het moment dat het Platform wordt bezocht.

(5) Het gebruik van het Platform is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het Platform mag niet worden gebruikt voor valse of frauduleuze doeleinden. 

(6) HomeToGo behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen Gasten uit te sluiten van het gebruik van het Platform, met name wanneer de Gast: 

- in strijd handelt met paragraaf (5) hierboven; 

- toegang verkrijgt tot het Platform via een handmatig of geautomatiseerd proces dat verder reikt dan het doel van privégebruik of de opname van HomeToGo in een zoekindex; 

- geautomatiseerde systemen of software gebruikt om gegevens uit het Platform te halen (zgn. screen scraping), hetzij voor commerciële of niet-commerciële doeleinden; 

- bestaande beperkingen omzeilt in headers voor het afschermen van robots of in andere maatregelen die toegang tot het Platform beperken of voorkomen; 

- een apparaat, software of programma gebruikt dat de reguliere functionaliteit van het Platform beïnvloedt of tracht te beïnvloeden; 

- een handeling verricht die de servers, computer of het netwerk van HomeToGo op ongepaste wijze belast. 

2. Diensten verstrekt door HomeToGo

(1) HomeToGo is een technische dienstverlener die zijn Gasten in staat stelt via het Platform naar Aanbiedingen te zoeken die kunnen worden geboekt nadat de Gebruiker is doorgeleid naar de website van de Aanbieder of die rechtstreeks op het Platform kunnen worden geboekt. HomeToGo plaatst geen eigen aanbiedingen en verhuurt geen Aanbiedingen.

(2) HomeToGo biedt Gasten de mogelijkheid om doelgericht te zoeken naar Aanbiedingen die Aanbieders op het Platform hebben geplaatst. Na een zoekopdracht wordt de Gast door HomeToGo (i) doorgeleid naar de website van de Aanbieder en in staat gesteld rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder, of (ii) de mogelijkheid geboden rechtstreeks op het Platform een specifieke Aanbieding te boeken of er informatie over aan te vragen (‘Rechtstreeks boeken of Rechtstreekse Boeking(en)'). In geen van deze gevallen (i, ii) is HomeToGo de aanbieder van de getoonde Aanbiedingen. Meer bepaald resulteert het gebruik van het Platform in geen geval in een reiscontract of vergelijkbaar contract ingevolge artikelen 651a e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). HomeToGo treedt alleen op als zoekdienst of als tussenpersoon voor Rechtstreekse boekingen.

(3) Wanneer Gasten een Rechtstreekse Boeking maken, gaan ze akkoord met het betalen van alle kosten voor de Rechtstreekse Boeking, inclusief de Aanbiedingsprijs, van toepassing zijnde kosten zoals HomeToGo's servicekosten (indien in rekening gebracht), extra kosten die offline in rekening worden gebracht door de Aanbieder (indien van toepassing), belastingen en eventuele andere kostenposten die tijdens het afrekenen worden gespecificeerd (gezamenlijk de "Totale Prijs"). HomeToGo's servicekosten kunnen gelden (i) voor individuele Aanbiedingen en in rekening worden gebracht door HomeToGo of een HomeToGo-groepsentiteit, die onder de directe of indirecte aansturing valt van HomeToGo, voor het regelen van de beveiligde Rechtstreekse Boeking via een geïntegreerde betaaldienstverlener, die dan duidelijk wordt vermeld, en/of (ii) voor het aanbieden van het Platform, inclusief technisch onderhoud, het aanbieden van speciale functies en klantenservice. Een respectievelijke factuur kan worden afgegeven door HomeToGo of de HomeToGo-groepsentiteit die de diensten verleent en is gemachtigd om de servicekost te ontvangen. Gasten betalen HomeToGo's servicekosten zodra de Rechtstreekse Boeking is bevestigd. In geval van annulering van een Rechtstreekse Boeking worden de servicekosten van HomeToGo niet terugbetaald.

(4) De verschijning en de volgorde van Aanbiedingen op de pagina’s met zoekresultaten van het Platform zijn gebaseerd op een dynamisch, zelflerend algoritme en kunnen op basis van een aantal verschillende factoren variëren. Een van die factoren is de specifieke combinatie van zoekcriteria die door elke Gast op het Platform wordt ingevoerd. Die criteria kunnen variabelen omvatten zoals bestemming, prijs, aantal gasten, soort accommodatie, specifieke kenmerken en voorzieningen. Voorts ontvangt HomeToGo een vergoeding van de Aanbieders. Die vergoeding is een andere beïnvloedende factor in de verschijning en volgorde van zoekresultaten. Aanbieders die HomeToGo geen vergoeding betalen, worden niet weergegeven. De volgorde van Aanbiedingen kan verder worden beïnvloed door volgordevoorkeuren die zijn ingevoerd door de Gebruiker (zoals populariteit, waarde, beoordelingen van gasten), alsook door andere variabelen, waaronder parameters zoals positie op de ranglijst van vergelijkbare accommodaties en algemene prestatiemetingen. Voor optimale functionaliteit van de afzonderlijke zoekopdrachten kan het aantal weergegeven zoekresultaten worden beperkt als dit een doelgericht maximum overschrijdt. Aanvullende informatie met betrekking tot het tonen van Aanbiedingen en advertenties op het Platform kunt u hier raadplegen.

(5) Aanbieders stellen hun Aanbiedingen beschikbaar op basis van samenwerkings- en licentieovereenkomsten die HomeToGo het recht geven om de betreffende inhoud, prijzen en beschikbaarheid te gebruiken en verspreiden in zijn totale distributienetwerk om de Aanbiedingen te adverteren. 

(6) HomeToGo heeft het recht om diensten van derden aan te bieden. 

(7) HomeToGo mag de toegang tot het Platform deactiveren of beperken wanneer dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden of andere doeleinden. Gasten kunnen geen aanspraak maken op de ononderbroken beschikbaarheid van het Platform.

3. Contractuele relaties en afwikkeling

(1) Boekingen of huurcontracten voortvloeiend uit Aanbiedingen worden uitsluitend afgesloten tussen de respectievelijke Aanbieder en de Gast. HomeToGo heeft geen enkele betrokkenheid bij contractuele voorschriften, overeenkomsten of vorderingen tussen de Gast en de Aanbieder. Boekingen/verzoeken om informatie of huurafspraken worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Aanbieder. De Gast aanvaardt derhalve vóór een Rechtstreekse boeking één (of meer) aanvullende voorwaarden. De Gast dient kennis te nemen van deze aanvullende voorwaarden en deze te aanvaarden en is eraan gebonden.

(2) In geval van doorverwijzing blijft de Aanbieder het enige aanspreekpunt voor boekings- en betalingsprocessen, alsook voor alle vragen met betrekking tot het huurcontract, aangezien HomeToGo hierover geen informatie kan verstrekken. 

(3) Uitsluitend in geval van Direct Boeken via een hieronder vermelde geïntegreerde betalingsdienstaanbieder kan HomeToGo gecontacteerd worden voor boekings- en betalingsprocessen, alsook voor geschillen die uit dergelijke Rechtstreekse boekingen voortvloeien. Om twijfel te voorkomen, ook voor Rechtstreekse boekingen blijft het huurcontract tussen de Aanbieder, respectievelijk huiseigenaar, en de Gast, terwijl HomeToGo als tussenpersoon de Gast kan ondersteunen bij het beheren van transacties, terugbetalingen, annuleringen en geschillen met eerstelijnsklantenondersteuning alleen in het geval van transacties via de geïntegreerde betalingsdienstaanbieder. In alle andere gevallen van Rechtstreekse boekingen dienen geschillen met de Aanbieder te worden beslecht, aangezien HomeToGo geen betalingsprocessen via de voornoemde betalingsdienstaanbieder faciliteert en derhalve niet in staat is terugbetalingen, annuleringen of andere mogelijke transacties te beheren. 

(4) De contractuele opzet geldt ook voor Rechtstreekse boekingen via het Platform wanneer HomeToGo de gegevens en informatie van de Gast vastlegt met als doel een Directe Boeking aan de Aanbieder te bemiddelen. De respectievelijke Gast en HomeToGo sluiten enkel een bemiddelingscontract af, waarbij de verklaringen en de nodige informatie van de Gast aan de Aanbieder worden doorgegeven. Voor zover vermeld bij het afrekenen, zal HomeToGo niet-terugbetaalbare servicekosten verwerken voor deze of andere diensten. De servicekosten variëren en worden aangegeven op het moment van de reservering. Indien een andere valuta of een specifieke betalingsmethode wordt gebruikt, kan het totaalbedrag worden gewijzigd op basis van wisselkoersen en/of bankkosten.

(5) Betalingen die worden gedaan via de aangegeven betaalmethodes (zoals creditcard, factuur, bankoverschrijving) binnen het kader van een Rechtstreekse Boeking worden in individuele gevallen geregeld via een betalingsdienstaanbieder die zgn. PCI-compliant is, m.a.w. voldoet aan de regels van de betaalkaartenindustrie. De betaalprovider ontvangt in dat geval de betaling van Gasten voor de Aanbieder op een afzonderlijk account van de Aanbieder en betaalt het respectievelijke bedrag rechtstreeks aan de Aanbieder. Betalingen die op die manier worden aangeboden, worden verwerkt voor en namens de Aanbieder en vereffenen het verschuldigde bedrag voor de Directe Boeking bij de Aanbieder.

(6) Ter voorkoming van onbevoegd gebruik of fraude kunnen door de betalingsdienstaanbieder of een van de opgenomen aanbieders van andere betaalmethodes (zoals Klarna) voor afzonderlijke betaalmethodes identiteits- of kredietcontroles worden uitgevoerd als de Gast heeft geopteerd voor een overeenkomstige betaalmethode (bijv. factuur). Informatie over gegevensverwerking kan worden gevonden in ons privacybeleid. 

4. Prijzen 

(1) De Aanbiedingsprijzen weergegeven in de Aanbiedingen worden vastgesteld door de Aanbieders en worden ten minste één keer per dag bijgewerkt.

(2) De Totale Prijs kan servicekosten bevatten ten belope van het bedrag dat aan Gasten wordt getoond op het moment van voltooiing van een Rechtstreekse Boeking tijdens het betalingsproces.

(3) Prijzen worden geacht de totale som te zijn voor de betrokken Aanbieding. Waar van toepassing worden prijzen standaard per nacht weergegeven. Gasten kunnen de instellingen wijzigen en prijzen bekijken voor een periode naar keuze. De Aanbieder is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juiste en volledige weergave van Aanbiedingsprijzen. HomeToGo doet er alles aan om alle kosten te verzamelen en totaalprijzen weer te geven. Wordt men echter doorgeleid naar de website van de Aanbieder, dan kan het zijn dat men daar aanvullende kosten aantreft die niet op het Platform zelf worden vermeld. 

(4) HomeToGo verstrekt geen garantie omtrent de juistheid van weergegeven Aanbiedingsprijzen of andere informatie. Na te zijn doorgeleid, is het de verantwoordelijkheid van de Gasten om vóór het boeken de gegevens op de website van de Aanbieder te verifiëren.

5. Accounts 

(1) Voor bepaalde op het Platform aangeboden diensten of functionaliteiten moet een account worden aangemaakt. 

(2) Een account kan worden aangemaakt met een persoonlijk emailadres (ook via Google) of een persoonlijk profiel van een sociaal netwerk (b.v. Facebook of Apple). Een account wordt ook aangemaakt als een Gast zich inschrijft voor nieuwsbrieven of via Rechtstreeks boeken informatie opvraagt over een Aanbieding of een reservering maakt. 

(3) Als een account via een sociaal netwerk of via Google wordt aangemaakt, worden de door het sociaal netwerk of Google doorgegeven gegevens gebruikt voor het aanmaken van het account. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. 

(4) De Gast moet ervoor zorgen dat de informatie die hij of zij over zichzelf verstrekt juist en volledig is. De Gast is tegenover zowel HomeToGo als derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar gebruikersaccount. Om die reden is de Gast verplicht zijn/haar accountgegevens geheim te houden en deze niet te delen met derden. De Gast is verplicht HomeToGo te informeren over elk (vermoed) onbevoegd gebruik van het account.

(5) Het account kan vanaf elk apparaat worden geopend. De Gast ontvangt een persoonlijke link via e-mail, maar kan ook het bij de registratie gebruikte persoonlijke profiel van een sociaal netwerk gebruiken om in te loggen. 

(6) HomeToGo behoudt zich het recht voor om accounts tijdelijk te blokkeren, onherroepelijk te verwijderen of andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de Gast de toepasselijke wetgeving, deze Servicevoorwaarden of andere toepasselijke contractuele voorwaarden schendt.

(7) U kunt verzoeken dat een account wordt verwijderd door een e-mail te sturen naar [email protected] of via de profielinstellingen op de app. 

6. Contentrichtlijnen

(1) HomeToGo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken content, inclusief beoordelingen, die deze Servicevoorwaarden of de Contentrichtlijnen om een of andere reden schendt geheel of gedeeltelijk van haar Platform te verwijderen of te bewerken.

(2) Gasten kunnen content melden die in strijd is met deze Servicevoorwaarden of de Contentrichtlijnen door op de meldingsknoppen te klikken en het bijbehorende formulier in te vullen. Deze meldingsknoppen zijn prominent aanwezig op het Platform.

(3) Een Gast die een dergelijke melding maakt, zal zonder onnodige vertraging via e-mail op de hoogte worden gesteld van de beslissing die HomeToGo heeft genomen. Indien van toepassing wordt de auteur van de vermeende niet-conforme content ook via e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing om de content te verwijderen of te bewerken. Zowel de Gast als de auteur krijgen de mogelijkheid om tegen dergelijke beslissingen in beroep te gaan.

7. Privacy 

(1) De bescherming van de door Gasten verstrekte persoonsgegevens is voor HomeToGo de hoogste prioriteit. 

(2) Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met toestemming van de Gast of als dat door de wet is toegestaan. Meer informatie is te vinden in ons Privacybeleid.

(3) In het kader van Rechtstreekse Boekingen worden de noodzakelijke gegevens van Gasten doorgegeven aan de respectievelijke Aanbieder in overeenstemming met de relevante veiligheidsmaatregelen.

8. Aansprakelijkheid 

(1) De Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de Aanbiedingen en de links daarnaartoe die ze op het Platform hebben geplaatst, alsook voor alle ermee verband houdende verklaringen. HomeToGo aanvaardt onder geen beding de verantwoordelijkheid voor de juistheid of actualiteit van de door de Aanbieders beschikbaar gemaakte informatie. Dit houdt in dat HomeToGo niet aansprakelijk is voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de inhoud van Aanbieders. Dit geldt in het bijzonder voor afbeeldingen in de Aanbiedingen en/of beoordelingen van Gebruikers. 

(2) HomeToGo is uitsluitend aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke grondslag, die het gevolg is van bewuste opzet en grove nalatigheid zijdens HomeToGo. HomeToGo is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid, behalve in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid en van vorderingen op grond van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Daarnaast is HomeToGo aansprakelijk voor elke uit nalatigheid voortvloeiende inbreuk op fundamentele contractuele verplichtingen, i.e. verplichtingen die de behoorlijke implementatie van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en ten aanzien waarvan de contractpartner gewoonlijk rekent en mag rekenen op naleving. 

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van HomeToGo ingevolge lid (2) is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van al zijn medewerkers, vertegenwoordigers en agenten. 

(4) Aangezien HomeToGo geen contractpartij is bij de Rechtstreekse boeking, dient de Gebruiker voor annuleringen (herroeping of intrekking) contact op te nemen met de respectievelijke Aanbieder. HomeToGo zal zich inspannen om de Gebruiker bij te staan bij annuleringen door als tussenpersoon op te treden. HomeToGo is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Aanbieding, de succesvolle levering en de bevredigende uitvoering van geboekte Aanbiedingen. Eventuele vorderingen moeten worden ingesteld tegen de betrokken Aanbieder.

(5) Eventueel door Gebruikers gegenereerde inhoud of berichten van derden weergegeven op het Platform worden niet door HomeToGo toegeëigend (d.w.z. neemt deze niet over als zijn eigen). 

(6) Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. 

9. Wijzigingen in de servicevoorwaarden 

(1) HomeToGo behoudt zich het recht voor deze Servicevoorwaarden te wijzigen met gepaste kennisgeving.

(2) Indien de Gast niet binnen zes weken na de aankondigingsdatum bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden verondersteld te zijn aanvaard door de Gast. Gasten worden hieraan herinnerd bij de aankondiging van wijzigingen.

(3) In het geval dat wijzigingen van deze Servicevoorwaarden (i) geen materiële wijziging inhouden (inclusief, maar niet beperkt tot definities van de aard en omvang van de HomeToGo-services), of (ii) vereist zijn door de wet, uit hoofde van uitspraken van hogere rechtbanken of een bindend bevel van een bevoegde autoriteit, wordt het voortgezette gebruik van het Platform na de ingangsdatum van de wijziging beschouwd als acceptatie van de herziene Servicevoorwaarden. HomeToGo heeft het recht om deze overeenkomst op elk moment te beëindigen als de Gast bezwaar maakt tegen dergelijke (i) niet-materiële of (ii) wettelijk verplichte wijzigingen van deze Servicevoorwaarden.

10. Slotbepalingen 

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Als de Gast een EU-consument is en dwingende wettelijke regels ter bescherming van de consument in het land waar hij/zij woont (EU-lidstaat) gunstigere bepalingen bevatten, dan gelden deze regels ongeacht onze keuze voor het Duitse recht. Als EU-consumenten kunnen Gasten vorderingen in verband met deze Servicevoorwaarden indienen bij de bevoegde rechtbank van hun woonplaats en bij de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van HomeToGo in Duitsland. HomeToGo mag gerechtelijke stappen ondernemen tegen Gasten in de rechtbanken van het EU-land waar ze verblijven. Voor het overige zijn de Duitse rechtbanken bij uitsluiting bevoegd en is Duits recht van toepassing.

(2) De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of strijdigheid met wettelijke bepalingen van een of meer van de bepalingen in deze Servicevoorwaarden laat de geldigheid van het resterende deel van het contract onverlet. 

(3) De Europese Commissie heeft voorzien in een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de link: ec.europa.eu/consumers/odr/; HomeToGo neemt geen deel aan en is niet verplicht deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting bij een instelling voor de beslechting van consumentengeschillen. 


Geldig vanaf januari 2024 – De vorige versie kunt u hier raadplegen.

Privacybeleid betreffende het gebruik van gegevens op hometogo.be

De privacy van gegevens is een kwestie van vertrouwen en HomeToGo hecht veel waarde aan uw vertrouwen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd en dat de verzameling, de verwerking en het gebruik ervan met betrekking tot de diensten van HomeToGo in onze app en op onze website hometogo.nl, voldoen aan de betreffende wetgeving. In dit Beleid vertellen we hoe we gegevens verzamelen en gebruiken, zodat u inzicht krijgt in hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

1. Overzicht

Het hiernavolgende Privacybeleid bevat informatie over hoe en in welke mate persoonsgegevens door HomeToGo worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven of met uw persoon kunnen worden geassocieerd, zoals uw naam of e-mailadres.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Functionaris Gegevensbescherming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking uitgevoerd door HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna ‘HomeToGo’), die kan worden bereikt via [email protected], en geldt tevens voor de volgende website of toepassing: www.hometogo.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming van HomeToGo kan worden bereikt op [email protected] (Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg, Duitsland).

3. De doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt, de rechtsgrond en gerechtvaardigde belangen van HomeToGo of derden, evenals categorieën ontvangers

3.1. Toegang tot onze website/applicatie

Als u onze website/applicatie opent, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en slaat deze tijdelijk op in een zgn. logbestand. Wij hebben hier geen controle over. De volgende informatie wordt eveneens verzameld zonder enige actie van onze kant en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

·        het IP-adres van het verzoekende apparaat waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt

·        datum en tijd van toegang

·        de naam en URL van het opgevraagde bestand

·        de website/toepassing van waaruit toegang plaatsvond (de verwijzende URL)

·        de door u gebruikte browser en mogelijk het besturingssysteem van uw computer waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt, evenals de naam van uw internetprovider

·        het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld een desktopcomputer of een smartphone)

·        de taal van de browser die u gebruikt

De rechtsgrond voor het verwerken van uw IP-adres is neergelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de algemene verordening gegevensverwerking (hierna ‘AVG’). Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hieronder genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. Wij wijzen erop dat we uit de door ons verzamelde gegevens geen directe conclusies kunnen trekken betreffende uw identiteit, en dat we daartoe ook geen pogingen ondernemen.

We gebruiken het IP-adres van uw apparaat en de andere bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

·        het verzekeren van een probleemloze verbinding

·        het verzekeren van een prettig gebruik van onze website/applicatie

·        het evalueren van systeembeveiliging en -stabiliteit

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In geval van gegevensverzameling voor het beschikbaar maken van de website, geschiedt dit zodra de betrokken sessie afloopt. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden voor een periode van 6 weken, hierna worden ze automatisch verwijderd zodat ze niet langer aan de gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Daarnaast gebruiken we zgn. cookies voor onze website/applicatie, evenals trackingtools, targetingmethoden en socialmedia-plug-ins. Hieronder gaan we dieper in op de exacte procedures die worden toegepast en geven we antwoord op de vraag hoe uw gegevens voor deze doelen worden gebruikt.

3.2. Een gebruikersaccount aanmaken en gebruiken; boekingen, vragen over boekingen en de HomeToGo Geldteruggarantie

3.2.1. Een account aanmaken

Als u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt op een van de volgende manieren, verwerken we de erachter vermelde persoonsgegevens:

·        als u inlogt via Google (sociale login): uw Gmail-adres en de informatie die wordt doorgegeven vanaf uw Google-account (namen, profielfoto, link naar uw Google-account en top-level-domein, geslacht en gehost domein)

·        als u inlogt via Facebook (sociale login: Facebook Connect): uw e-mailadres en de openbare gegevens van uw Facebookaccount (namen, profielfoto, leeftijdsgroep, geslacht, taal, land en andere openbare informatie)

·        op Apple-apparaten in onze app als u inlogt via Apple (Apple-login): uw e-mailadres en de naam die zijn opgeslagen in uw Apple-account (overeenkomstig de instellingen in uw Apple-account kunt u deze gegevens ook verbergen en een door Apple gegenereerd e-mailadres naar ons laten toesturen)

·        als u inlogt met gebruik van uw e-mailadres: dat e-mailadres.

Daarnaast wordt een gebruikersaccount ook aangemaakt als u uw e-mailadres invoert en daarna via onze website een boeking verricht of informatie over een boeking aanvraagt (zie artikel 3.2.2.) of als u opteert voor de HomeToGo Geldteruggarantie (zie artikel 3.3.) of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief (zie artikel 3.5.1.). Voor genoemde diensten is om technische redenen het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijk en in dat proces worden uw e‑mailadres, naam en reisdata opgeslagen.

Daarnaast kunt u de volgende gegevens opslaan in een gebruikersaccount:

·        uw voor- en achternaam

·        (optioneel) uw geslacht

·        (optioneel) uw geboortedatum

·        uw adres

·        Uw afgeronde boekingen (met informatie betreffende uw reisdata, aantal gasten, boekingsnummer, partner)

Als u rechtstreeks boekt via Rechtstreeks Boeken van HomeToGo (zie artikel 3.2.2.) worden voor facturerings- en belastingdoeleinden voor zover toepasselijk en noodzakelijk uw naam, adres en boekingsinformatie opgeslagen in uw gebruikersaccount, in het onderdeel ‘Mijn boekingen’.

Voorts kunt u in het gebruikersaccount uw instellingen aanpassen wat betreft uw voorkeuren qua taal, valuta en nieuwsbrieven (in het bijzonder frequentie en inhoud).

Steeds wanneer u inlogt, worden technische gegevens opgeslagen over uw apparaat en uw browser, evenals gegevens over uw zoekopdrachten. Deze informatie helpt ons om zowel uw algehele gebruikerservaring op de website als onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren.

De rechtsgrond hiervoor is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b en f van de AVG. U verstrekt ons gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Ons gerechtvaardigd belang vloeit daarnaast eveneens voort uit het beschermen van uw identiteit en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.

Wij wissen de verzamelde gegevens niet later dan drie jaar nadat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt, tenzij wij wettelijk vereist zijn om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

3.2.2. Boekingen en verzoeken om boekingsinformatie; betalingsverwerking

HomeToGo biedt zelf geen reisdiensten aan. Wel bieden wij de mogelijkheid om door onze partners aangeboden reisdiensten te boeken.

Na ontvangst van een verzoek om boekingsinformatie verzamelen we de volgende gegevens om deze door te geven aan onze partners en onze Rechtstreeks Boeken-diensten te kunnen verstrekken:

·        de gewenste aankomst- en vertrekdatum

·        uw voor- en achternaam

·        het aantal gasten

·        uw e-mailadres

·        (optioneel) uw bericht aan de verhuurder

Als u een boeking verricht, verzamelen we bovendien de volgende gegevens:

·        de aankomst- en vertrekdatum

·        uw adres

·        uw telefoonnummer

·        (optioneel) geselecteerde extra’s

·        de betaalmethode, waarbij (tenzij anders aangegeven) de betaling wordt verwerkt door de betaalprovider Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Zwitserland), met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

De verzameling van de bovengenoemde gegevens en doorgifte ervan aan onze partners is een precontractuele stap, die is vereist om een contract aan te gaan met uw respectievelijke partner (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

Als u een boeking verricht via Rechtstreeks Boeken van HomeToGo, kan de betalingsverwerking eveneens worden uitgevoerd door een betaalprovider met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Een dergelijke betaalprovider verwerkt alle gegevens (naam, betalingsgegevens zoals creditcard-/bankoverschrijvingsinformatie, factuuradres, cookie-informatie of andere gegevens) die nodig zijn voor de veilige en geldige betalingstransactie, fraudedetectie, risicobeoordeling of betalingsmethode ten behoeve van het uitvoeren van de betaling in verband met een boeking door het toepasselijke bedrag te betalen aan de juiste partner en de eventuele servicevergoeding aan HomeToGo. Een omgekeerd mechanisme geldt voor annuleringen: als opdracht wordt gegeven tot gedeeltelijke of volledige restitutie gebruikt de betaalprovider uw betalingsgegevens om het te restitueren bedrag terug te storten op de rekening die u in eerste instantie voor de betaling gebruikte.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw betalingsgegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in ons zakelijk belang om de Rechtstreeks Boeken-diensten aan te bieden met gelijktijdige bescherming van uw persoonsgegevens door middel van een gegevensverwerkingsovereenkomst met de betaalprovider. Wij wijzen er in dit kader nog op dat gevoelige betalingsgegevens, zoals uw creditcardgegevens, niet door ons verzameld worden. Transacties worden verwerkt door de voornoemde betaalprovider, die ‘PCI-compliant’ is, wat wil zeggen dat deze voldoet aan de regels van de betaalkaartenindustrie. Door op de geboden betaalmethodes (zoals creditcard, factuur) te klikken, stemt u in met het gebruik van de betaalprovider, het uitbesteden van een dergelijke dienst en de betrokken doorgifte en verwerking van uw gegevens.

Om te zorgen dat u de betaalmethodes van Klarna kunt gebruiken, geven wij uw persoonlijke contactgegevens (zoals uw naam, adres en e-mailadres) met uw toestemming door aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor die betaalmethodes en ze voor u beschikbaar kan maken. De doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt op de manier die is beschreven in het privacybeleid van Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

3.3. Een account aanmaken met HomeToGo Geldteruggarantie

Als u bij een boeking via Rechtstreeks Boeken opteert voor de HomeToGo Geldteruggarantie wordt automatisch een gebruikersaccount gecreëerd. De HomeToGo Geldteruggarantie is een verzekering die wordt verstrekt door AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, hierna ‘verzekeraar’), met wie wij een groepsverzekeringscontract zijn aangegaan.

Teneinde u en uw reisgenoten te kunnen registreren als begunstigden, worden de volgende gegevens verzameld en doorgegeven aan de verzekeringstussenpersoon, Kasko Germany UG:

·        de aankomst- en vertrekdatum

·        uw voor- en achternaam

·        uw adres

·        uw e-mailadres

·        uw telefoonnummer

·        boekingsdatum

·        boekingsnummer

·        verzekerde som

Wij slaan de gegevens uitsluitend op om de verzekeringsovereenkomst te verwerken voor de duur van de contractuele verplichting van de verzekeraar jegens u als begunstigde. Rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

3.4. Sociale logins (inloggen met Facebook of Google)

3.4.1. Facebook Connect

Als u inlogt via Facebook Connect, wordt een directe verbinding gecreëerd met de servers bij Facebook, South California Avenue 1601, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). Facebook signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit HomeToGo heeft gebruikt.

Als u Facebook daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via de sociale login. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw profielnaam op Facebook (voor- en achternaam)

·      de profielafbeelding en achtergrondafbeelding die u op Facebook gebruikt

·      uw leeftijdsgroep (ouder dan 18, ouder dan 21)

·      een link naar uw Facebookaccount

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Facebookaccount

·      uw tijdzone op Facebook

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Servicevoorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Facebookaccount.

Ga naar het privacybeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.4.2. Inloggen met Google

Als u inlogt met Google via ‘G doorgaan met Google’, wordt een rechtstreekse verbinding gecreëerd met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit HomeToGo heeft gebruikt. Wij krijgen uw Google-accountinformatie niet. Google informeert u vervolgens dat gegevens betreffende uw Google-account aan ons ter beschikking worden gesteld en geeft aan welke gegevens dat precies zijn.

Registratie bij en het gebruik van Google zijn onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Als u Google daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via Google. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw naam op uw Google-account (voor- en achternaam)

·      de op Google gebruikte profielafbeelding (of avatar)

·      een link naar uw Google-account

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Google-account

·      het gebruikersdomein dat u op Google beheert (gehost domein (‘hosted domain’), HD)

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Servicevoorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Google-account.

Ga naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.4.3. E-maildienst

Wij maken gebruik van de ‘SendGrid’-dienst van Twilio/SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, VS, om bepaalde e-mails te verzenden (bevestigingen en kennisgevingen van boekingen en verzoeken om informatie, evenals reclameboodschappen). Uw e-mailadres en uw voor- en achternaam worden verwerkt om deze e-mails te personaliseren. Met Twilio/SendGrid bestaat een gegevensverwerkingsrelatie.

De rechtsgrond hiervoor is de invulling van onze contractuele verplichtingen ingevolge artikel 6, lid 1, sub b van de AVG of de toestemming ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG, die u op elk gewenst moment kunt intrekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet. Er bestaat een gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking via Twilio/SendGrid ingevolge artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar in het Privacybeleid van Twilio/SendGrid (https://sendgrid.com/policies/privacy/). 

3.5. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.5.1. Nieuwsbrief

Op onze website bieden we u de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om zeker te zijn dat tijdens het invoeren van uw e-mailadres niets is misgegaan, maken we gebruik van de zgn. dubbele opt-in-procedure: nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het registratieveld, sturen we u een bevestigingslink. Uw e-mailadres wordt alleen aan onze verzendlijst toegevoegd als u op de bevestigingslink klikt. U kunt de toestemming die u op deze manier geeft op elk gewenst moment en met toekomstige werking intrekken. Daartoe hoeft u alleen maar op de link ‘afmelden’ te klikken.

3.5.2. Productaanbevelingen

Wij sturen u e-mails die productaanbevelingen bevatten. U ontvangt dergelijke productaanbevelingen ongeacht of u zich al dan niet heeft aangemeld voor een nieuwsbrief. Wij sturen dergelijke aanbevelingen om u op de hoogte te stellen van producten uit ons aanbod die u, gezien uw recente zoekopdrachten, kunnen interesseren.

Als u geen productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat op elk gewenst moment laten weten. Artikel 2 van dit Beleid bevat daartoe onze contactgegevens. Uiteraard vindt u daarnaast in elke e-mail een link waarmee u zich kunt afmelden.

3.5.3. Gepersonaliseerde advertenties

Om te zorgen dat u informatie ontvangt die waarschijnlijk interessant voor u is, categoriseren we uw gebruikersprofiel. Daartoe gebruiken we gegevens over uw zoekopdrachten om de nieuwsbriefartikelen en promotionele e-mails die we u toezenden, op u af te stemmen. Het doel hiervan is te zorgen dat u advertenties ontvangt die zijn gericht op uw behoeften – geen irrelevante reclame.

De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Dergelijke verwerking van bestaande klantengegevens voor reclamedoeleinden wordt een gerechtvaardigd belang geacht.

3.5.4. Pushmeldingen

In onze toepassing bieden we de mogelijkheid om pushmeldingen te activeren. Pushmeldingen omvatten beknopte informatie over relevante onderwerpen en nieuws over onze diensten. Ze kunnen worden getoond ook als u de applicatie niet gebruikt. Als u activatie van pushmeldingen toestaat, wordt een token op uw apparaat geplaatst. De token is een versleutelde identificatiecode die wordt gebruikt voor de technische uitvoering van pushmeldingen. Voor de verzending en het beheer van pushmeldingen maken wij gebruik van de diensten van Accengage S.A., rue du 4 septembre 31, 75 002 Parijs, Frankrijk. Gegevens (push-ID, IP-adres, toegangstijdstippen, advertentie-ID (indien van toepassing), locatiegegevens (indien van toepassing)) worden verzameld en doorgegeven. Daarnaast worden gegevens over het gebruik van de pushmeldingen (zoals openingspercentage en weergavetijd) verzameld en opgeslagen voor verbetering en aanpassing van onze diensten. Accengage ontvangt de relevante gegevens uitsluitend met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstige werking. U kunt pushmeldingen te allen tijde activeren of deactiveren in de instellingen van uw apparaat. Meer informatie kan worden gevonden in het privacybeleid van Accengage op https://www.accengage.com/privacy-policy/.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in de context van pushmeldingen bestaat in artikel 6, lid 1, sub a van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Voor de analyse voor aangepaste diensten is dat artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor de duur van het gebruik van de pushmeldingsdiensten.

3.5.5. Doorgifte aan derden

Op voorwaarde dat u daar toestemming voor geeft, delen we een ‘gehashte’ (gepseudonimiseerde) versie van uw e-mailadres met Google en Facebook om u op uw interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen. We hebben daarmee overeenstemmende gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met Google en Facebook.

De rechtsgrond voor doorgifte van uw gehashte e-mailadres aan Google of Facebook ligt in artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl,

en bij Facebook hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

3.5.6. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde en zonder kosten uwerzijds het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking om bovengenoemde redenen. Dit moet voor elk communicatiekanaal afzonderlijk gebeuren en heeft toekomstige werking. Om bezwaar te maken stuurt u simpelweg een e-mail naar [email protected] of een brief aan het in artikel 2 vermelde adres van HomeToGo.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende e-mailadres geblokkeerd voor toekomstige promoties. Wij wijzen erop dat u in uitzonderlijke gevallen nog korte tijd reclamemateriaal kunt blijven ontvangen, zelfs als uw bezwaar al is ontvangen. Dit heeft te maken met technische oorzaken die verband houden met de verwerkingstijd voor advertenties en het betekent dus niet dat aan uw bezwaar geen gevolg zal worden gegeven. Wij danken u voor uw begrip wat dat betreft.

3.6. Cookies – algemene informatie

Wij maken op onze website en in onze app gebruik van cookies, pixels, webbakens en vergelijkbare technologie op basis van artikel 6, lid 1, sub a, b en f van de AVG. Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser automatisch creëert en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt. Pixels en webbakens zijn kleine grafische bestandjes en codes die worden gebruikt voor het meten van activiteit op onze website. In het navolgende omvat de term ‘cookies’ eveneens pixels, webbakens en vergelijkbare technologie.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen is specifiek voor het gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat uw identiteit onmiddellijk bij ons bekend is.

Als u onze website of app opent, verschijnt er een pop-up over het gebruik van cookies.

Bepaalde cookies zorgen dat we onze gebruikers een optimale functionele dienst en een veilige ervaring op onze website en app kunnen verstrekken (functionele cookies). Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk voor veiligheid, gebruikersinstellingen en de gebruikerservaring (b.v. om een boeking te verrichten, een gebruikersaccount aan te maken of favoriete zoekresultaten op te slaan). Gegevensverwerking uit functionele cookies vormt een essentiële factor in de werking en functionaliteit van onze website en app en vindt dientengevolge haar basis in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG en in de invulling van onze algemene voorwaarden, derhalve in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Cookies worden onder meer gebruikt om het gebruik van onze diensten aangenamer voor u te maken. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies die kunnen signaleren dat u bepaalde pagina’s op onze website al eens heeft bezocht of dat u al bent ingelogd in uw gebruikersaccount. Dergelijke cookies worden automatisch gewist nadat u onze website verlaat. Ter verzekering van de uitvoering van onze algemene voorwaarden (AV) gebruiken we daarnaast tijdelijke cookies, die gedurende een specifieke periode op uw apparaat worden geplaatst. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, signaleren de cookies automatisch dat u ons al eens heeft bezocht, evenals welke informatie u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gebruikt, zodat wij u onze diensten kunnen verlenen.

Als u al een gebruikersaccount heeft en bent ingelogd of de functie ‘ingelogd blijven’ activeert, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen toegevoegd aan uw gebruikersaccount.

Daarnaast gebruiken we op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG analytische cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze diensten te optimaliseren, en marketingcookies om informatie en gepersonaliseerde inhoud te tonen die is aangepast aan uw specifieke wensen en behoeften. Deze cookies worden uitsluitend geplaatst als u daar specifiek mee heeft ingestemd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan het moment van de intrekking blijft onverkort gelden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de cookie-instellingen aan te passen. Voorts kunt u uw browser zo instellen dat op uw apparaat geen cookies worden opgeslagen of dat er standaard een bericht verschijnt voordat een nieuw cookie wordt toegevoegd. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies op onze website of app zult kunnen gebruiken.

De bewaartijd van cookies hangt af van hun doel en varieert derhalve per cookie. In elk geval worden cookies na een bepaalde tijd automatisch gewist. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over alle analytische en marketingcookies die wij gebruiken.

3.7. Analytische cookies en tools

Om onze website en app continu af te stemmen op en te optimaliseren overeenkomstig de wensen van onze gebruikers, maken we op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG gebruik van cookies en tools waarmee we het gebruik van onze website en app kunnen analyseren.

3.7.1. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een tool van Google voor het analyseren van websites. Daarbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gecreëerd en cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

·        browsertype/-versie

·        het gebruikte besturingssysteem

·        verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)

·        hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)

·        tijd van het serververzoek

wordt doorgegeven aan de Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google voldoet aan het privacybeleid ingevolge het Amerikaanse Privacy Shield (Privacyschild) en is geregistreerd bij het Amerikaanse Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Daarnaast zijn we een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan voor het gebruik van Google Analytics. Volgens deze overeenkomst verzekert Google dat het gegevens verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en waarborgt het de bescherming van de rechten van de Betrokkene.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers. De informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dat bij de wet is vereist of als derden worden ingeschakeld voor het verwerken van de gegevens. Onder geen beding wordt uw IP-adres gecombineerd met andere Googlegegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd, wat betekent dat identificatie van specifieke personen niet mogelijk is (‘verbergen van IP-adressen’).

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies voorkomen. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. Het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en de verwerking van die gegevens door Google, kunt u ook voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browser-add-on en speciaal voor browsers op mobiele apparaten, kunt u gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door te klikken op deze link. Een opt-out-cookie wordt dan geplaatst dat bij een volgend bezoek aan de website voorkomt dat uw gegevens worden verzameld. Het opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en voor onze website en het wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw installeren. Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics de Google Analytics-website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

3.7.2. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Met deze Google-service kunnen websitetags worden beheerd via een gebruikersinterface. Alleen tags worden geïmplementeerd, d.w.z. er worden geen cookies geplaatst en geen persoonlijke gegevens verzameld. Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, werkt dat door in alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Zie de gebruiksrichtlijnen voor Google Tag Manager voor meer informatie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

3.7.3. New Relic

Voor het monitoren van toegankelijkheid tot en prestaties van onze servers maken we gebruik van de ‘New Relic’-internetanalysediensten verstrekt door New Relic, Inc., Spear Street 188, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, VS. Gebruikmakend van gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden gegevens over technische prestaties (zoals responstijd en laadtijd) gemeten en geanalyseerd zodat we op basis daarvan de prestaties van onze servers kunnen verbeteren. Meer informatie kan worden gevonden in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/privacy/.

3.7.4. Snowplow

Wij gebruiken de opensourcedienst voor internetanalyses van Snowplow Analytics Limited, Scrutton Street 32-38, Londen, EC2A 4RQ, Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel hiervan worden cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

·        browsertype/-versie

·        het gebruikte besturingssysteem

·        verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)

·        hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)

·        tijd van het serververzoek

·        zoekopdrachten en filterinstellingen

·        klikken op de website

wordt doorgegeven aan een HomeToGo-server in Frankfurt en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers.

3.7.5. Adjust

In onze app maken we gebruik van de analysediensten van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland. De analysedienst wordt geïmplementeerd in onze app via een ontwikkelomgeving (SDK - Software Developer Kit). De door de ontwikkelomgeving gegenereerde informatie, zoals

·        IP-adres

·        apparaat-ID’s, waaronder advertentie-ID’s

·        installatie resp. verwijdering van de HomeToGo-app op resp. van uw mobiele apparaat

·        http-header met inbegrip van de SDK-versie en user agent van de verwerker (land, taal, besturingssysteem, app-versie)

·        informatie over apparaat van de gebruiker en internetactiviteit

·        app- en eventtoken

wordt door Adjust GmbH verzameld en aangewend om het gebruik van de app te evalueren en prestatierapporten van app-activiteit samen te stellen, en om andere aan het gebruik van de app gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van de app. De verzamelde gegevens worden onder geen beding gecombineerd met andere gegevens die Adjust verkrijgt via andere apps. Bij het verwijderen van de HomeToGo-app wist Adjust uw gegevens onmiddellijk of niet later dan na 28 dagen.

Meer informatie over het privacybeleid van Adjust vindt u hier: https://www.adjust.com/privacy-policy. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de door Adjust verrichte trackingactiviteiten, en wel in het onderdeel ‘opt-out’ (afmelden) in het privacybeleid van Adjust. Daartoe kiest u het apparaat dat u wilt uitsluiten van trackingactiviteiten door Adjust en specificeert u uw Device Identifier (identifier van uw apparaat). Gedragstracking via apps die Adjust gebruiken wordt dan onmiddellijk van uw apparaat verwijderd.

3.7.6. TrackJS

Wij maken gebruik van de diensten van TrackJS LLC. TrackJS vergemakkelijkt de analyse van technische fouten in JavaScript, zodat we de kwaliteit van onze website en app kunnen beoordelen en verbeteren. Raadpleeg het TrackJS-privacybeleid voor meer informatie: https://trackjs.com/privacy/.

3.7.7. Matomo

Verder gebruiken we de Matomo (voorheen Piwik) opensource-webanalysedienst van InnoCraft Ltd., Willis St. 150, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland (‘Matomo’). In dit kader worden cookies gebruikt om analyses van het gebruik van onze website mogelijk te maken. Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd en geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie, zoals uw browser en uw gepseudonimiseerde IP-adres, wordt verwerkt op onze servers. De door het cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt evenmin gecombineerd met uw persoonsgegevens.

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Matomo vindt u hier: https://matomo.org/privacy-policy. In dit beleid kunt u overigens ook bezwaar maken tegen websitetracking via de ‘opt-out’-link (afmelden).

3.8. Marketingcookies

De hieronder genoemde en door ons gebruikte marketing- en targetingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG, mits u daarmee heeft ingestemd. Targeting wordt gebruikt voor doelgericht adverteren. Met de door ons gebruikte marketing- en targetingmaatregelen willen we verzekeren dat op uw apparaten advertenties verschijnen die gericht zijn op uw interesses.

3.8.1. DoubleClick

Op onze website wordt via cookies (zie artikel 3.6.) informatie verzameld en geëvalueerd voor optimalisatie van advertenties. Wij maken hiervoor gebruik van Google’s targetingtechnologie (‘DoubleClick’). Deze technologie stelt ons in staat u gerichte, gepersonaliseerde advertenties te laten zien. De informatie in de gebruikte cookies vertelt ons onder meer in welke van onze producten u geïnteresseerd bent. Op basis van die informatie kunnen wij naar aanleiding van uw eerdere gebruiksgedrag ook diensten op websites van anderen laten zien die specifiek zijn gericht op uw interesses. De verzameling en evaluatie van uw gebruikersgedrag vindt uitsluitend onder pseudoniem plaats en stelt ons niet in staat om u te identificeren. Meer in het bijzonder wordt de informatie niet gecombineerd met gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.

Het cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.

U kunt uw voorkeuren ten aanzien van gepersonaliseerde advertenties instellen via de Google Advertentie-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl).

Meer informatie, evenals het privacybeleid betreffende advertenties op Google, vindt u in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo maakt gebruik van de AdWords-dienst van Google, die werkt op basis van conversietracking om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Voor dit doel wordt een cookie geplaatst op het moment dat u op een Google-advertentie klikt. Dit cookie identificeert u niet, maar maakt het mogelijk om vast te stellen of u binnen de periode van 30 dagen waarin het cookie geldig blijft, terugkeert naar de pagina met de specifieke aanbieding.

Elke AdWords-adverteerder ontvangt een uniek cookie. Als gevolg daarvan is tracking van cookies niet mogelijk via de website van AdWords-adverteerders. De informatie die via het conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te creëren voor AdWords-adverteerders die voor conversietracking hebben gekozen. Wij tracken het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar de website met een conversietrackingtag.

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van het conversiecookie van Google permanent verhinderen. Google’s privacybeleid met betrekking tot conversietracking vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

3.8.3. Google Dynamische Remarketing

Wij gebruiken de Dynamische Remarketing-functie van Google samen met de functies voor linken via verschillende apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick.

Deze functie stelt ons in staat om de advertentiedoelgroepen die met Google Dynamische Remarketing zijn gecreëerd, te koppelen aan de functies voor verschillende apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde advertentieberichten die speciaal op u zijn afgestemd aan de hand van uw gebruik en gedrag op een bepaald apparaat (bijv. een smartphone), ook worden getoond op een ander apparaat dat u gebruikt (bijv. een tablet of pc).

Als u Google de passende toestemming heeft gegeven, linkt Google voor dit doel uw afgelopen web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Vervolgens kunnen dan dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten verschijnen op elk apparaat dat u gebruikt om u aan te melden bij uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, om zo doelgroepen te definiëren en te creëren voor de promotie van advertenties op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden (‘opt-out’) voor remarketing/targeting op verschillende apparaten door in uw Google-account gepersonaliseerde advertentie-instellingen uit te schakelen. Volg deze link om dat te doen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

3.8.4. Google AdSense

Onze website gebruikt Google AdSense voor het tonen van advertenties. Dit stelt ons in staat om u advertenties te laten zien die voor u interessant kunnen zijn. De advertenties zijn herkenbaar aan de referentie ‘Google Ads’. Google gebruikt voor dit doel webbakens en cookies (zie artikel 3.6.). De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google kan deze informatie delen met derden.

Wij hebben Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld op onze website. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden (opgesomd op https://support.google.com/admanager/answer/94149?hl=nl).

U kunt voorkomen dat Google AdSense cookies installeert door gepersonaliseerde advertenties op Google uit te schakelen via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

3.8.5. Google AdMob

Wij gebruiken Google AdMob om advertenties weer te geven in de HomeToGo-app. Google gebruikt de ‘Reclame-identifier’ van Apple (hierna de ‘Apple reclame-ID’) voor beheer van de advertenties in de app. Onder de Apple reclame-ID wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel gecreëerd, zodat de gebruiker kan worden gekoppeld aan verschillende advertentiesegmenten op het advertentieplatform van Apple, om zodoende gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

De Apple reclame-ID is een pseudoniem dat voorkomt dat persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan Google. De Apple reclame-ID wordt doorgegeven aan een Googleserver in Amerika en daar opgeslagen.

U kunt het gebruik van de Apple reclame-ID voorkomen door in uw systeeminstellingen te tikken op ‘Beperk Reclametracking’ onder ‘Privacy/Reclame’. U kunt ook tikken op ‘Stel reclame-ID opnieuw in’ om een nieuwe, willekeurig gekozen Apple reclame-ID te genereren en zo te voorkomen dat een profiel wordt gecreëerd.

3.8.6. Criteo

Pixeltechnologie (zie artikel 3.7.5.) van Criteo SA, Rue Blanche 32, 75009 Parijs, Frankrijk (‘Criteo’) verzamelt en bewaart gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Wij stellen samen met Criteo de doelen en middelen ten aanzien van gegevensverwerking vast en zijn zodoende samen verantwoordelijk voor de verwerking.

De pixels sturen uw IP-adres, de verwijzende URL van de bezochte website, de tijd waarop de pixel werd bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren.

De pixeltechnologie van Criteo stelt ons in staat om onze reclamecampagnes en reclamecontent te evalueren. Gebruikmakend van een algoritme analyseert Criteo het surfgedrag en kan op basis daarvan gerichte productaanbevelingen doen in de vorm van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (‘uitgevers’). Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in Criteo’s privacybeleid (https://www.criteo.com/privacy/).

Als gevolg van het gebruik van Criteo worden ook pixels geladen van contractuele partners van Criteo. Een lijst van alle uitgevers en netwerken die pixels laden vindt u op https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. De met behulp van Criteo-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor vaststelling van de persoonlijke identiteit van de bezoeker van de website, tenzij dat apart met de Betrokkene is afgesproken. Elk ander gebruik van de gegevens dan hierboven beschreven, evenals doorgifte aan derden, is uitgesloten.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. Voor het voorkomen van het gebruik van pixels op onze website kunt u daarvoor geschikte tools of browser-add-ons gebruiken (bijvoorbeeld de add-on ‘AdBlock’ voor Firefox).

U kunt ook op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de door ons verrichte pseudonieme analyse van uw surfgedrag. Voor instructies over hoe u de Criteo-dienst kunt uitschakelen, gebruikt u de volgende link naar Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

Wij wijzen u erop dat als u zich afmeldt voor het vertonen van gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere gelieerde bedrijven, u nog steeds advertenties te zien zult krijgen, maar dat deze minder op uw interesses of surfgedrag zullen zijn afgestemd.

3.8.7. Bing Ads

Wij gebruiken Universal Event Tracking (‘UET’) van Microsoft Bing Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS (‘Microsoft’). UET stelt ons in staat om gebruikersactiviteit op onze website te volgen wanneer gebruikers er via advertenties van Bing Ads op terechtkomen.

Als u onze website bereikt via een Bing Ads-advertentie, wordt een cookie op uw computer geplaatst (zie artikel 3.6.). In onze website is een Bing-UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die wordt gebruikt om gegevens op te slaan over het gebruik van de website in verband met het cookie. Die gegevens omvatten onder meer de tijd die op de website wordt doorgebracht, de gebieden die op de website zijn bezocht en de advertenties die gebruikers naar de website hebben geleid. Er wordt geen informatie over uw identiteit verzameld.

De informatie wordt doorgegeven aan servers van Microsoft in Amerika en daar opgeslagen voor een periode van maximaal 180 dagen.

Meer informatie over de analytische diensten van Bing Ads kunt u vinden op de Bing Ads-website (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Meer informatie over hoe Microsoft omgaat met privacy vindt u in het privacybeleid van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

Op onze website gebruiken we technologie van dienstverlener Outbrain Inc., West 13th Street 39, New York, NY 10011, VS (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Deze technologie stelt ons in staat om pixels (zie artikel 3.7.5.) en cookies (zie artikel 3.6.) te gebruiken om andere content aan te bieden die binnen onze website of op websites van derden interessant voor u kan zijn (‘retargeting’). De door Outbrain geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van content die u in de afgelopen tijd heeft gelezen. De content staat onder technisch beheer van en wordt automatisch geleverd door Outbrain.

Het tonen van de advertenties gebeurt onder pseudoniem. Bij het selecteren van gepaste content, maakt het cookie gebruik van informatie over de bron van het apparaat, het type browser en uw IP-adres, dat als gevolg van verwijdering van de laatste 8 cijfers volledig is geanonimiseerd.

Meer informatie over het privacybeleid van Outbrain vindt u hier: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. U kunt zich afmelden voor Outbrain’s gebruik van tracking voor het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen via het ‘opt-out’-veld dat kan worden gevonden in het privacybeleid van Outbrain. Wij wijzen erop dat u de ‘opt-out’-functie apart moet instellen op elk apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Na afmelding zult u nog steeds interessante extra content aangeboden krijgen, maar deze is dan niet meer gebaseerd op uw eerdere gebruiksgedrag op onze websites.

3.8.9. Taboola

Onze website gebruikt technologie van Taboola Inc., West 23rd St. 28, New York, NY 10010, VS (‘Taboola’). Taboola gebruikt cookies (zie artikel 3.6.) die vaststellen welke content u gebruikt en welke pagina's u bezoekt (conversietracking). Het Taboola-cookie verzamelt zowel apparaatgerelateerde gegevens als loggegevens, waarmee wij pseudonieme gebruikersprofielen kunnen creëren om op die manier content aan te bevelen die overeenkomt met uw persoonlijke interesses. Dit stelt ons in staat om onze aanbiedingen af te stemmen op uw individuele behoeften. De gebruikersprofielen kunnen niet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen.

Meer informatie over Taboola en over de mogelijkheid om het Taboola-cookie uit te schakelen, vindt u hier: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook - Aangepaste Doelgroepen

Verder gebruiken wij de optie ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Facebook. Dit is een marketingdienst van Facebook waarmee wij op Facebook gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien aan bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

In onze website is een Facebookpixel ‘Aangepaste Doelgroepen’ geïntegreerd. Het is JavaScriptcode, gebruikt om niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de website op te slaan, zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt en de bron- en bestemmingspagina’s. Deze informatie wordt doorgegeven aan Facebookservers in Amerika. Daar wordt automatisch geverifieerd of u een Facebookcookie heeft opgeslagen. Het Facebookcookie stelt automatisch vast of u binnen onze relevante doelgroep valt. Als dat zo is, zullen we u op Facebook relevante advertenties tonen. U wordt hierbij niet door ons, noch door Facebook geïdentificeerd.

U kunt tegen het gebruik van de dienst Aangepaste Doelgroepen bezwaar maken op de website van Facebook (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Na het inloggen in uw Facebookaccount wordt u doorgeleid naar de instellingen voor Facebookadvertenties.

Meer informatie over privacy op Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

Op onze website maken we gebruik van technologie van RTB House S.A., Złota Street 61/101, 00-819 Warschau, Polen. Deze technologie stelt ons in staat om pixels (zie artikel 3.7.5.) en cookies (zie artikel 3.6.) te gebruiken om andere content aan te bieden die binnen onze website of op websites van derden interessant voor u kan zijn (‘retargeting’). Het gebruik van cookies maakt deel uit van dit proces. De door RTB House geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van content die u in de afgelopen tijd heeft gelezen. De content staat onder technisch beheer van en wordt automatisch geleverd door RTB House. Het tonen van de advertenties gebeurt onder pseudoniem.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht) en de tijd van het serververzoek, wordt doorgegeven aan de server van RTB House en daar opgeslagen.

Meer informatie over het privacybeleid van RTB House vindt u hier: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Tegen de tracking door RTB House ten behoeve van het tonen van gepersonaliseerde advertenties kunt u op elk moment bezwaar maken door de ‘opt-out’-functie te gebruiken die kan worden gevonden in het privacybeleid van RTB House. Wij wijzen erop dat u deze ‘opt-out’-functie apart moet instellen op elk apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Na afmelding zult u nog steeds interessante extra content aangeboden krijgen, maar deze is dan niet meer gebaseerd op uw eerdere gebruiksgedrag op onze websites.

3.8.13. Clicktripz

Op onze website gebruiken we eveneens diensten van Clicktripz, Ocean Drive 1112, CA 90266 Manhattan Beach, VS. Clicktripz verzamelt en verwerkt reiscriteria en winkelgedrag van gebruikers via cookies (zie artikel 3.6.) en andere middelen om relevante aanbiedingen van samenwerkende reiswebsites te kunnen verschaffen.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Clicktripz: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.8.14. Ad Up

Ook technologie van Ad Up, een dienstverlener van Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlijn, Duitsland, is geïntegreerd in onze website. Ad Up gebruikt cookies voor conversietracking, het evalueren van de effectiviteit van advertenties en keywords. Het verzamelen van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens stelt Ad Up in staat om gedurende bepaalde tijd advertenties te tonen die overeenstemmen met uw interesses.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Ad Up: https://www.adup-tech.com/en/privacy. U kunt Ad Up uitschakelen in uw browser door daar te klikken op ‘activate opt-out cookie’ (afmeldcookie activeren).

3.8.15. BingAds-diensten

Op onze website maken we gebruik van BingAds-diensten verleend door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland, voor het tonen van advertenties. Dit stelt ons in staat om u advertenties te laten zien die voor u interessant kunnen zijn. U herkent deze advertenties aan de aantekening ‘Ads by Microsoft’ (advertenties door Microsoft) of soortgelijke aanduiding. Microsoft maakt gebruik van webbakens en cookies (zie artikel 3.6). De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres en apparaat-ID) en de levering van advertentieformats wordt doorgegeven aan servers van Microsoft in Ierland en Amerika en daar opgeslagen.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in het Microsoft privacybeleid op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Daar wordt ook uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken tegen op uw interesses gebaseerde reclame via afmelding (‘opt-out’).

3.9.  Optie van bezwaar/‘opt-out’

U kunt toepassing van de eerder beschreven analytische en marketingtechnieken voorkomen door de betreffende cookie-instelling te activeren (zie artikel 3.6) of door cookies uit te schakelen in uw browser. Daarnaast heeft u de optie om op voorkeuren gebaseerde reclame uit te schakelen door de ‘voorkeursmanager’ te gebruiken die u hier vindt: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.10. Websites van derden

HomeToGo werkt samen met bepaalde partners (zie voor meer details onze AV, waarin onze partners worden aangeduid als ‘Aanbieders’). Zodra u wordt doorgeleid naar de website van een partner, gelden de voorwaarden van de betreffende partner.

Noch onze partners, noch tussenpersonen die met hun aanbod werken (gelieerde bedrijven) plaatsen cookies of gebruiken andere trackingcodes op onze website. Cookies of trackingcodes worden gebruikt nadat de bezoeker is doorgeleid; HomeToGo heeft daar geen invloed op. De volgende gelieerde diensten worden gebruikt:

·        Performance advertising-netwerk door AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlijn, Duitsland; het privacybeleid van AWIN vindt u hier: https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy.

·        Performance Horizon Group Ltd, West One, Forth Banks, Newcastle upon Tyne NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk; het privacybeleid van Performance Horizon vindt u hier: https://performancehorizon.com/privacy-policy.

·        CJ Affiliate, Commission Junction LLC, 530 East Montecito St., Santa Barbara, CA 93103, VS; het privacybeleid van CJ vindt u hier: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy.

4. Diensten van derden en plug-ins

4.1. Google Maps

Wij gebruiken Google Maps API voor directe weergave van interactieve kaarten op onze website en om vereenvoudigd gebruik van de kaartfuncties mogelijk te maken. Voor gebruik van de functies van Google Maps wordt uw IP-adres doorgegeven aan een van de servers van Google in Amerika en daar opgeslagen (zie artikel 3.7.1. betreffende het Amerikaanse Privacyschild). De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. 

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.2. Google Fonts

Op onze website maken wij gebruik van lettertypen verstrekt door Google (‘Google Fonts’). Hiertoe laadt uw browser het vereiste lettertype in uw browsercache wanneer onze website wordt geopend. Dit is noodzakelijk voor een visueel betere weergave van onze teksten in uw browser. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal uw computer voor de weergave een standaardlettertype gebruiken. De integratie van de lettertypen wordt voltooid door een ‘server call’ (oproep), doorgaans een server van Google in de VS. Zo wordt aan de server doorgegeven dat u deze website heeft bezocht.

Bij opening van de pagina worden door gebruikers geen cookies naar de API van Google Fonts gestuurd. Gegevens doorgegeven in verband met het bezoek aan de pagina worden gestuurd naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. U wordt niet geassocieerd met informatie verzameld of gebruikt in verband met het gelijktijdige gebruik van geverifieerde Google-diensten, zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen van Google-servers niet worden geladen.

HomeToGo gebruikt Google-lettertypen voor een aantrekkelijke presentatie van zijn diensten. De rechtsgrond hiervoor wordt verstrekt door artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

5. Groep

HomeToGo is een bedrijf van de HomeToGo Group. Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze geassocieerde bedrijven binnen de HomeToGo Group. De HomeToGo Group omvat alle (huidige en toekomstige) entiteiten die direct of indirect onder zeggenschap staan van HomeToGo GmbH (‘HomeToGo’) of waarover HomeToGo gezamenlijke zeggenschap heeft. De doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group vindt plaats om de volgende redenen:

a)     het verstrekken van onze diensten als tussenpersoon en het ter beschikking stellen van ons platform

b)   het verstrekken van onze klantenservicediensten

c)    het versturen van reclame met uw toestemming of waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving

d)   het analyseren, optimaliseren en verbeteren van onze website en app

e)   het identificeren en onderzoeken van fraude en illegale activiteiten

f)     naleving van wet- en regelgeving

De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group wordt verstrekt door artikel 6, lid 1, sub a, b en f van de AVG.

Meer in het bijzonder wordt de rechtsgrond voor de doelen a) en b) verstrekt door artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het delen van deze gegevens stelt ons in staat te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onze AV.

De rechtsgrond voor doel c) bestaat in uw expliciete toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die u op elk gewenst moment kunt intrekken, of ons gerechtvaardigd belang om voor bestaande klanten marketingactiviteiten uit te oefenen (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG). De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Voor doelen d), e) en f) vloeit ons gerechtvaardigd belang voort uit verbetering van onze diensten, evenals uit bescherming van uw identiteit en voorkoming van frauduleuze activiteiten (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).

6. Contactformulier en chatoptie

Wij verstrekken u een contactformulier dat u kunt gebruiken om ons vragen te stellen door uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (en, in geval van annuleringen, uw boekingsnummer) in te vullen. Het gebruik van het contactformulier is vrijwillig; uw gegevens worden verwerkt zodat wij kunnen voldoen aan onze contractuele serviceverplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

De vragen en de informatie die u invoert worden doorgegeven aan ons ticketsysteem. Daartoe maken wij gebruik van de ondersteunende diensten van Desk.com, Market Street 1, San Francisco, CA 94105, VS. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt door Desk.com, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via [email protected].

Voorts bieden we een live-chatoptie waarvoor we de diensten gebruiken van Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, Ca 94105, VS, met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Als u de live chat start, wordt een functioneel cookie in uw browser geplaatst en worden de volgende gegevens verzameld:

·        voor- en achternaam

·        e-mailadres

·        browsertype/-versie

·        IP-adres

·        het gebruikte besturingssysteem

·        URL van de vorige website die werd bezocht

Afhankelijk van uw verzoek kunt u tijdens de chat nog andere persoonsgegevens verstrekken.

Wij verwerken en bewaren uw gegevens met het oog op het mogelijk maken van de functionaliteit en de kwaliteitsborging van de live chat. De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De chatgeschiedenis wordt na ten hoogste 12 maanden verwijderd.

Meer informatie vindt u in de privacybeleid van Salesforce (https://www.salesforce.com/company/privacy/).

7. Feedback

Wij maken gebruik van de diensten van Zenloop GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland. Met Zenloop kunnen wij gebruikersfeedback verzamelen en analyseren via verschillende kanalen. Zenloop verzamelt het IP-adres, de apparaat- en browsergegevens en de website van waaruit de feedbacksoftware is geïmplementeerd.

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op het optimaliseren van de marketing van onze diensten. Zenloop verwerkt persoonsgegevens namens ons.

Raadpleeg voor meer informatie het Zenloop-privacybeleid op https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

8. Uw rechten

8.1. Overzicht

Naast het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, heeft u, indien de relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn, de volgende rechten:

·        Recht op inzage van de informatie over de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 15 van de AVG

·        Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens ingevolge artikel 16 van de AVG

·        Recht op wissing van de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 17 van de AVG

·        Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens ingevolge artikel 18 van de AVG

·        Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ingevolge artikel 20 van de AVG

8.2. Recht van bezwaar

Volgens de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan tegen gegevensverwerking bezwaar worden gemaakt vanwege met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen.

Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in dit Privacybeleid beschreven verwerkingsdoeleinden die zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden zijn wij ingevolge de AVG uitsluitend verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar gevolg te geven als u daarvoor gronden aanvoert die in dat kader zwaarder wegen (bijvoorbeeld: mogelijk levensbedreigend gevaar of gevaar voor de gezondheid). Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is voor toezicht op HomeToGo, te weten de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Berlijn, adres: Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, Duitsland; telefoonnummer: +49 (0) 30 13889-0; fax: +49 (0) 30 2155050; e-mail: [email protected].

 

Versie 3 – Geldig m.i.v. december 2020

image-tag